Polityka prywatności

Strona główna » Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI GRUPY INWE

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest  Grupa INWE, którą reprezentuje spółka PRACOWNIA FINANSOWA INWESTYCJE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Londyńskiej 27, NIP 5223029322 (dalej Administrator wiodący lub Administrator). Pozostałymi współadministratorami, przetwarzającymi dane w zakresie i w celach związanych z ich działalnością i zadaniami określonymi w umowie o współadministrowaniu są spółki Grupy INWE, których aktualna lista dostępna jest poprzez kontakt z Administratorem wiodącym.

Możecie Państwo realizować swoje prawa wobec każdego ze współadministratorów lub poprzez Administratora wiodącego.

Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możliwy jest na adres siedziby Administratora wiodącego lub poprzez adres e-mail: ochrona_danych@pracownia-finansowa.pl

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE WYKORZYSTUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

Jako Grupa INWE, w zależności od celu przetwarzania i związanych z nim potrzeb, możemy przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: dane identyfikujące (w tym numer dokumentu lub numer NIP lub PESEL), dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu), numer rachunku bankowego, inne dane niezbędne do przygotowania i zawarcia konkretnej umowy lub świadczenia określonych usług a także numer IP w odniesieniu do rejestracji cookies.

Wraz z współadministratorami ustaliliśmy następujące cele przetwarzania Państwa danych:

 1. przygotowanie indywidualizowanej oferty;
 2. przygotowanie i zawarcie umowy;
 3. realizacja umowy, w tym obsługa reklamacji i zgłoszeń.
 4. zarejestrowanie nowego użytkownika w naszym serwisie i dostęp do świadczonych przez nas usług w zakresie opisanym w regulaminie tego serwisu.

  Podstawą przetwarzania danych we wskazanych powyżej celach jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – zawarcie lub wykonanie umowy.

 5. umożliwienie udziału w webinariach i szkoleniach;
 6. przesyłanie ofert, informacji oraz komunikacji marketingowej;
 7. prowadzenie korespondencji i kontakt telefoniczny lub mailowy;
 8. rejestrowanie plików Cookies;
 9. prowadzenie badań satysfakcji i uzyskiwanie informacji zwrotnej
 10. ochrona przed roszczeniami lub realizacja praw Administratora.

  Podstawą przetwarzania w powyższych przypadkach jest art. 6 ust. 1 lit a RODO (dobrowolna zgoda) lub art. 6 ust. lit. f RODO – uzasadniony prawnie interes Administratora w postaci odpowiednio marketingu usług własnych lub ochrony przed roszczeniami.

 11. W celu dokonania rozliczeń, poinformowania o obowiązku podatkowym i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej,
 12. W celu wykonywania obowiązków raportowych i analitycznych (np. prowadzenie spisu udziałowców spółek celowych, projektów uchwał wspólników, tworzenia raportów na potrzeby odpowiednich organów administracyjnych na podstawie wymogów wynikających z przepisów)

  Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa.

COOKIES

Administrator wiodący oraz współadministratorzy, na swoich stronach internetowych, wykorzystują tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Facebooka, Google’a).

Cookies spełniają różne funkcje na stronach internetowych, do najważniejszych należy:

 • zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies służą do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
 • poprawa wydajności korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach (m. in. poprzez zapamiętywanie ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie);
 • zapamiętywanie i utrzymanie stanu sesji — w plikach cookies mogą być zapisywane informacje wskazujące w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają, umożliwiając identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach jak również pozwalają zapamiętać login i hasło użytkownika;
 • tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (np. jak wielu użytkowników otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie). Powyższe informacje pomagają podejmować działania mające na celu ulepszenie i dostosowanie strony internetowej do potrzeb, aktywności i preferencji jej użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk możemy wykorzystywać narzędzia zaufanych podmiotów trzecich, takie jak np.: Google analitics, Salesmanago, pixel Facebook, Smartsupp, hotjar;
 • korzystanie z funkcji społecznościowych — na stronach internetowych jest aktywny tzw. pixel Facebooka, który umożliwia polubienie naszego fanpage’a w tym serwisie podczas korzystania z witryny. Jednak, aby to było możliwe, musimy korzystać z plików cookies dostarczanych przez Facebooka.

Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Państwa tożsamości.

Państwa przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w urządzeniu końcowym, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. W każdym momencie możliwe jest dokonanie zmiany w ustawieniach w przeglądarce internetowej, tak aby całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu a także usunąć pliki już zarejestrowane.

Ustawienia można zmienić samodzielnie w dowolnej chwili. Uprzedzamy jednak, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów internetowych.

MONITORING WIZYJNY

Administrator stosuje monitoring wizyjny na terenie siedziby swojego przedsiębiorstwa. Monitoring swoim zasięgiem obejmuje teren nieruchomości będącej siedzibą spółki Administratora i teren publiczny, bezpośrednio przyległy do siedziby Administratora.

Monitoring stosowany jest wyłącznie celem ochrony mienia Administratora i zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie użytkowanej przez Administratora nieruchomości.

Dostęp do monitoringu i nagrań z monitoringu posiadają wyłącznie upoważnione przez Administratora osoby. Nagrania udostępniane są wyłącznie uprawnionym organom lub podmiotom w uzasadnionych i określonych obowiązującymi przepisami sytuacjach. Nagrania przechowywane są na serwerach Administratora i nie są dostępne z poziomu sieci internet.

Nagrania z monitoringu przechowywane są nie dłużej niż 3 miesiące. W uzasadnionych przypadkach Administrator może zabezpieczyć nagranie dla celów dowodowych na potrzeby udostępnienia uprawnionemu organowi. W takim wypadku nagranie przechowywane jest do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, w którym może posłużyć jako dowód.

UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE PRZETARZANE SĄ W GRUPIE INWE

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możecie Państwo tę zgodę cofnąć.

Posiadacie Państwo również prawo do:

 • Informacji: czy, przez których ze współadministratorów, w jakim zakresie i na jakiej podstawie przetwarzane są Państwa dane osobowe w Grupie INWE;
 • sprostowania i uzupełnienia dotyczących Państwa danych;
 • złożenia sprzeciwu co do określonego sposobu przetwarzania danych;
 • złożenia sprzeciwu co do profilowania danych lub podejmowania zautomatyzowanych decyzji opartych o profilowanie danych;
 • żądania przeniesienia dotyczących Państwa danych na rzecz wskazanego administratora;
 • żądania usunięcia dotyczących Państwa danych;
 • złożenia skargi na przetwarzanie danych w Grupie INWE do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl).

Realizacja dyspozycji osób uprawnionych możliwa jest poprzez kontakt z Administratorem wiodącym – zarówno w formie tradycyjnej jak i mailowej.

Administrator wiodący zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy osoba składająca dyspozycję jest do tego uprawnioną przed realizacją żądania.

W przypadku powtarzających się żądań od tej samej osoby, mających charakter uporczywy lub wymagających istotnego zaangażowania pracowników Administratora, Administrator zastrzega sobie prawo do uzależnienia spełnienia żądania od złożenia osoby, która je składa odpowiedniej i adekwatnej do nakładu pracy i poniesionych kosztów opłaty.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku danych, uzyskiwanych w związku z działalnością Grupy INWE, podanie danych wskazanych w treści umowy jest niezbędne do jej zawarcia.

W przypadku konieczności zmiany, uzupełnienia lub rozszerzenia umowy, koniecznym może być w tym celu pozyskanie dodatkowych informacji, w tym zawierających dane osobowe.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Na podstawie Państwa danych osobowych możemy w niektórych sytuacjach podejmować decyzję w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do aspektów dotyczących zamierzeń i oczekiwań inwestycyjnych.

Profilowanie, które wykonujemy, polega na tym, że korzystamy narzędzi informatycznych w celu określenia potencjalnych obszarów i inicjatyw, które mogą być dla Państwa potencjalnie interesujące i przygotowania na tej podstawie zindywidualizowanej oferty inwestycyjnej oraz przesłania jej w postaci informacji marketingowej na wskazany przez państwa adres kontaktowy.

ODBIORCY DANYCH SPOZA GRUPY INWE

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane lub powierzone podmiotom, które biorą udział w wykonywaniu zawartych z Państwem umów, w szczególności: podwykonawcom, partnerom, dostawcom usług, kancelarii prawnej, firmie rachunkowej, ubezpieczycielom, dostawcom usług i serwisów IT, firmom kurierskim, firmie specjalizującej się w niszczeniu dokumentów, poczcie polskiej a także podmiotom publicznym w sytuacjach, gdy wymagają tego odpowiednie przepisy prawa. Powierzenie danych odbywa się na mocy odpowiednich umów lub klauzul umownych lub w oparciu  o obowiązujące regulacje prawne.

JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY DANE OSOBOWE

Dane przetwarzamy przez cały okres obowiązywania umów zawartych z Państwem lub korzystania przez Państwa z oferowanych w ramach spółek Grupy INWE serwisów i usług a po zakończeniu tych umów – przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia dla danej umowy lub usługi powiększony o okres jednego roku, niezbędny do inwentaryzacji i usunięcia zbędnych informacji. Podstawowy okres przedawnienia wynosi 6 lat liczonych do końca roku kalendarzowego ale dla określonych usług lub czynności prawnych okres ten może być odmienny – co wynika z obowiązujących przepisów, w szczególności Kodeksu cywilnego.

Dane dotyczące rozliczeń, faktury i rachunku przechowujemy przez okres 7 lat. W przypadku przetwarzania opartego o zgodę, dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub zakończenia działania serwisu lub usługi, której zgoda dotyczyła. 

Po upływie okresu przetwarzania dane są usuwane – dokumenty papierowe są niszczone zaś informacje przetwarzane w postaci cyfrowej  – usuwane w sposób trwały z nośników danych.

Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest niezbędny nam z tego powodu, iż teoretycznie zgłoszenie roszczenia lub żądania może nastąpić w czasie bezpośrednio poprzedzającym upływ terminu przedawnienia, tak więc musimy pozostawić pewien okres, aby mieć pewność, że określone informacje są rzeczywiście niepotrzebne. Także inwentaryzacja dokumentacji i proces jej niszczenia wykonywany jest w Grupie INWE okresowo i wymaga pewnego czasu.

POZOSTAŁE INFORMACJE

W Grupie INWE nie powołano Inspektora Ochrony Danych. Wyznaczona została jednak osoba, która odpowiada za koordynację spraw związanych z ochroną danych osobowych, kontakt z którą możliwy jest pod adresem e-mail: ochrona_danych@pracownia-finansowa.pl

W przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są w ramach serwisu lub aplikacji udostępnianej przez spółkę Grupy INWE, dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach tego serwisu lub aplikacji mogą być zawarte w odpowiednim regulaminie. W przypadku różnic między treścią regulaminu a niniejszą Polityką Prywatności, w pierwszej kolejności zastosowanie mają postanowienia tego regulaminu, zaś Politykę Prywatności stosuje się w zakresie nieuregulowanym w regulaminie.