Normy etyczne jako nadrzędne wartości biznesowe Pracowni Finansowej

Podnosząc świadomość naszych współpracowników oraz członków Zarządu i działając zgodnie z zasadami odpowiedzialnego biznesu, już jakiś czas temu wprowadziliśmy w Grupie INWE dokument o nazwie Kodeks Etyki.

Kodeks Etyki to dokument, który reguluje obowiązki Pracowników, Zarządu, a także Rzecznika ds. etyki w zakresie przestrzegania odpowiednich norm etycznych jakimi powinniśmy kierować się w relacjach biznesowych wewnątrz oraz na zewnątrz Pracowni Finansowej.

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu pięć norm etycznych, które obowiązują w Grupie INWE jako nadrzędne wartości biznesowe:

1. POSZANOWANIE PRAWA

Każdy Pracownik oraz każdy członek Zarządu Pracowni Finansowej cechuje się znajomością i poszanowaniem prawa. Wszelkie podejmowane działania z ramienia Pracowni Finansowej nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa polskiego.

2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowane przez nas decyzje mają wpływ na postrzeganie nas i na wizerunek Pracowni Finansowej, a także na efekty realizowanej współpracy. Działając na rzecz Pracowni Finansowej czujemy się odpowiedzialni za powierzone nam zadania, za swoje postępowanie oraz wywierany przez nie wpływ na relacje z otoczeniem i współpracownikami.

3. WZAJEMNY SZACUNEK

Działamy i odnosimy się do siebie z należytym szacunkiem. Nie dyskryminujemy nikogo i uznajemy różnorodność, dbając o nietykalność godności innych osób, a także otoczenia. Wszyscy Pracownicy Pracowni Finansowej oraz Pracownicy Kontrahentów Pracowni Finansowej są sobie równi i należy im się takie samo poszanowanie.

4. JAKOŚĆ

Pracownicy Pracowni Finansowej to eksperci w swoich dziedzinach. Podejmując jakiekolwiek działania z ramienia Pracowni Finansowej wykorzystujemy posiadaną wiedzę w zakresie zajmowanego stanowiska i działamy z należytą starannością i rzetelnością. Dbamy o profesjonalizm w kontaktach i wysoką jakość obsługi, aby realizować powierzane zadania na jak najwyższym poziomie.

5. DBAŁOŚĆ O DOBRE RELACJE

Członkowie Zarządu Pracowni Finansowej dają dobry przykład przestrzegając postanowień Kodeksu Etyki, wspierają Pracowników i dbają o przyjazne warunki pracy. Formułują jasne i zrozumiałe przekazy określające wymagania. Pracownicy angażują się w budowanie pozytywnej atmosfery w pracy, pełnej zrozumienia i umożliwiającej wykonywanie powierzanych zadań.

Za prawidłową realizację postanowień Kodeksu etyki odpowiada Rzecznik ds. etyki, do którego każdy może przekazać zgłoszenie o naruszeniach w dogodny sposób lub nawet anonimowo.

Przeczytaj także

18.04 godz. 20:00