Masz pytania? Zadzwoń tel.: 22 122 81 82

Kodeks etyki

1. Etyczny biznes = Odpowiedzialny biznes

Rodzaj biznesu, który prowadzi Pracownia Finansowa wręcz zobowiązuje nas do zwrócenia uwagi jak największej części społeczeństwa na problemy, jakie dotykają nas każdego dnia w sposób często niezauważalny. Czujemy się odpowiedzialni za nasze decyzje biznesowe i ich wpływ na społeczeństwo i środowisko, dlatego realizujemy szereg działań nie pozostając obojętni wobec potrzeb naszych pracowników, naszego otoczenia i środowiska naturalnego. Są to trzy najważniejsze elementy wokół których skupia się nasza strategia.

1.1. Relacje z pracownikami

W Pracowni Finansowej wierzymy, że firmę tworzą przede wszystkim ludzie, a ich rozwój i zaangażowanie są miarą wspólnego sukcesu. Dlatego wpieramy ich pasje, dofinansowujemy szkolenia, organizujemy eventy integracyjne dla pracowników i ich rodzin, aby tym samym wspierać rozwój oraz zadbać o dobre samopoczucie naszego zespołu.

1.2. Relacje ze społeczeństwem

Nie pozostajemy obojętni wobec otaczającego nas świata. W Pracowni Finansowej mamy świadomość, że nie wszyscy dostali od życia po równo, dlatego staramy się pomóc tym, którzy tego najbardziej potrzebują. W tym celu oprócz rzeczy materialnych dajemy im również swój czas i zaangażowanie wierząc, że to najlepsza inwestycja.

1.3. Ochrona środowiska

Nasz biznes to nie tylko pomnażanie kapitału naszych inwestorów, ale również inwestycja w realną wartość – zdrowsze jutro dla Polski. Zielona energia, którą wytwarzamy w przyszłości pozwoli nam wszystkim oddychać czystszym powietrzem, dlatego działając odpowiedzialnie postępujemy ekologicznie i tego chcemy nauczyć całą Polskę.

2.   Zasady funkcjonowania Kodeksu Etyki

Kodeks Etyki to dokument, który reguluje obowiązki Pracowników, Zarządu, a także Rzecznika ds. etyki w zakresie przestrzegania odpowiednich norm etycznych jakimi powinniśmy kierować się w relacjach biznesowych wewnątrz oraz na zewnątrz Pracowni Finansowej.

Do podstawowych zasad funkcjonowania Kodeksu Etyki należy:

 1. Zapoznanie się z zapisami Kodeksu Etyki przez wszystkich Pracowników oraz Członków Zarządu.
 2. Postępowanie zgodnie z zapisami Kodeksu Etyki w relacjach biznesowych wewnętrznych i zewnętrznych w obrębie działań związanych z Pracownią Finansową.
 3. Zgłaszanie do Rzecznika ds. etyki wszelkich naruszeń postanowień niniejszego Kodeksu Etyki zgodnie z ‘Procedurą ds. zgłaszania naruszeń i nadużyć’.

3. Normy etyczne

Członkowie Zarządu oraz Pracownicy Pracowni Finansowej przyjmują następujące normy etyczne jako nadrzędne wartości biznesowe.

3.1. Poszanowanie prawa

Każdy Pracownik oraz każdy członek Zarządu Pracowni Finansowej cechuje się znajomością i poszanowaniem prawa. Wszelkie podejmowane działania z ramienia Pracowni Finansowej nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa polskiego.

3.2. Odpowiedzialność

Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że podejmowane przez nas decyzje mają wpływ na postrzeganie nas i na wizerunek Pracowni Finansowej, a także na efekty realizowanej współpracy. Działając na rzecz Pracowni Finansowej czujemy się odpowiedzialni za powierzone nam zadania, za swoje postępowanie oraz wywierany przez nie wpływ na relacje z otoczeniem i współpracownikami.

3.3. Wzajemny szacunek

Działamy i odnosimy się do siebie z należytym szacunkiem. Nie dyskryminujemy nikogo i uznajemy różnorodność, dbając o nietykalność godności innych osób, a także otoczenia. Wszyscy Pracownicy Pracowni Finansowej oraz Pracownicy Kontrahentów Pracowni Finansowej są sobie równi i należy im się takie samo poszanowanie.

3.4. Jakość

Pracownicy Pracowni Finansowej to eksperci w swoich dziedzinach. Podejmując jakiekolwiek działania z ramienia Pracowni Finansowej wykorzystujemy posiadaną wiedzę w zakresie zajmowanego stanowiska i działamy z należytą starannością i rzetelnością. Dbamy o profesjonalizm w kontaktach i wysoką jakość obsługi, aby realizować powierzane zadania na jak najwyższym poziomie.

3.5. Dbałość o dobre relacje

Członkowie Zarządu Pracowni Finansowej dają dobry przykład przestrzegając postanowień Kodeksu Etyki, wspierają Pracowników i dbają o przyjazne warunki pracy. Formułują jasne i zrozumiałe przekazy określające wymagania. Pracownicy angażują się w budowanie pozytywnej atmosfery w pracy, pełnej zrozumienia i umożliwiającej wykonywanie powierzanych zadań.

4. Relacje wewnątrz firmy

4.1. Równe szanse

Tworząc oferty pracy zapewniamy równy dostęp do zatrudnienia w Pracowni Finansowej. Pracownicy mogą liczyć na równe szanse na awans i rozwój. Wspieramy doskonalenie zawodowe Pracowników oferując pakiet szkoleń, wsparcie merytoryczne starszych stażem współpracowników oraz programy motywacyjne.

4.2. Dbałość o mienie

Pracownicy przestrzegają zasad tajemnicy przedsiębiorstwa, a dane i materiały przekazane przez Pracownię Finansową na rzecz realizowanych zadań wykorzystują zgodnie z ich przeznaczeniem. Dbają o powierzony sprzęt i nie wykorzystują go do celów nie związanych z działalnością zawodową. Na przekazanym sprzęcie pracują wyłącznie w oparciu o legalne oprogramowanie.

4.3. Dbałość o wizerunek

Pracownicy identyfikują się z normami etycznymi zapisanymi w Kodeksie Etyki i postępują zgodnie z nimi. Decyzje związane z wizerunkiem osobistym, które mogą mieć wpływ na wizerunek Pracowni Finansowej podejmują rozważnie i przemyślanie. Nawet te, które dotyczą sfery poza miejscem i godzinami pracy. Wątpliwości co do podejmowanych działań publicznych powinni każdorazowo skonsultować z Brand Managerem Pracowni Finansowej przed przystąpieniem do realizacji i uzyskać jego akceptację.

4.4. Dbałość o relacje

W kontaktach z współpracownikami kierujemy się przede wszystkim szacunkiem i zaufaniem. Współpracujemy ze sobą, nie dyskryminujemy nikogo i staramy się być pomocni. Dbamy także o komfort psychiczny i fizyczny współpracowników.

5. Relacje z kontrahentami i partnerami

5.1. Zasady komunikacji

W kontaktach z kontrahentami i partnerami Pracownia Finansowa kieruje się wysokim poczuciem odpowiedzialności. Dbamy o to, aby kontrahenci i partnerzy otrzymywali rzetelne informacje o warunkach współpracy, a także odpowiedzi na dodatkowe pytania. Podczas realizacji projektów Pracownicy dbają o interesy i dobre imię Pracowni Finansowej uwzględniając jednocześnie poszanowanie drugiej strony. Kontrahenci oraz partnerzy na każdym etapie realizacji muszą wiedzieć i mieć pewność, że współpracują z firmą godną zaufania, która zatrudnia profesjonalistów.

5.2. Zasady współpracy

Działając w oparciu o dobro Pracowni Finansowej każdy Pracownik odpowiedzialny za współpracę z partnerami i dostawcami jest zobowiązany do weryfikacji dokumentów zgodnie z oddzielnymi procedurami administracyjnymi. We współpracy kierujemy się przede wszystkim uczciwością i dbałością o przestrzeganie zasad tajemnicy przedsiębiorstwa.

5.3. Polityka prezentowa

Polityka prezentowa zakłada działania wizerunkowe polegające na przekazywaniu drobnych upominków relacyjnych inwestorom, co jest determinowane wyłącznie przez następujące sytuacje:

 • Przystąpienie do pierwszej inwestycji,
 • Przystąpienie tego samego inwestora do drugiej inwestycji,
 • Polecenie,
 • Pierwszy milion w inwestycji.

Każdorazowe przekazanie upominku musi być uzgadniane z Zarządem oraz raportowane do Rzecznika ds. etyki.

5.4. Polityka antykorupcyjna

Wszelkie przejawy zachowań korupcyjnych uznajemy za niedopuszczalne. Pracownicy mają obowiązek informowania Rzecznika ds. etyki o proponowanych lub otrzymywanych od kontrahentów korzyściach materialnych lub niematerialnych, które mogą zostać uznane za korupcję. Rzecznik ds. etyki poddaje analizie zaistniałą sytuację i według przyjętych standardów wydaje opinię na temat dopuszczalnych działań w danym zakresie.

6. Rzecznik ds. etyki

Za prawidłową realizację postanowień Kodeksu etyki odpowiada Rzecznik ds. etyki. Dla wszystkich spółek Pracowni Finansowej funkcję tę pełni Dyrektor ds. Administracji spółki Pracownia Finansowa Sp. z o.o.

Obowiązki Rzecznika ds. etyki:

 1. Przeprowadzanie szkoleń dla Zarządu i Pracowników z zasad Kodeksu Etyki.
 2. Odpowiadanie na pytania Zarządu oraz Pracowników dotyczące wątpliwości i niejasności postanowień Kodeksu Etyki.
 3. Umożliwienie swobodnego dostępu do Kodeksu Etyki dla każdego Pracownika i Zarządu.
 4. Weryfikowanie propozycji zmian zgłaszanych przez Pracowników i Zarząd.
 5. Opiniowanie proponowanych lub otrzymywanych przez Pracowników od kontrahentów korzyściach materialnych.
 6. Odbieranie i wyjaśnianie zgłoszeń o przypadkach naruszenia Kodeksu Etyki.
 7. Informowanie Zarządu Pracowni Finansowej o otrzymanych zgłoszeniach, raportowanie o postępach oraz o zakończeniu wyjaśnień.

Nad Rzecznikiem ds. etyki bezpośredni nadzór sprawuje Zarząd.

7. Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń i nadużyć

Za odbieranie i wyjaśnianie zgłoszeń naruszeń i nadużyć względem Kodeksu Etyki odpowiada Rzecznik ds. etyki. Pracownicy Pracowni Finansowej mają możliwość przekazywania zgłoszeń do Rzecznika ds. etyki w następujący sposób:

 1. Przesłanie wiadomości e-mail na adres: rzecznik.e@pracownia-finansowa.pl
 2. Umówienie się z Rzecznikiem ds. etyki na rozmowę telefoniczną lub bezpośrednie spotkanie, kontaktując się pod numerem: +48 692 429 815
 3. Przesłanie pisma na adres:

Rzecznik ds. etyki

Pracownia Finansowa Sp. z o.o.

 1. Londyńska 27, 03-921 Warszawa

Zgłoszenie naruszenia i ewentualnego nadużycia powinno zawierać:

 1. Imię i nazwisko osoby, która dopuściła się naruszenia.
 2. Opis sytuacji, w której doszło do naruszenia.
 3. Dowody potwierdzające dojście do naruszenia.
 4. Ewentualne dodatkowe informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji – świadkowie, określenie pilności zdarzenia itp.
 5. Imię i nazwisko oraz dane kontaktowe osoby zgłaszającej.

Rzecznik ds. etyki przyjmuje zgłoszenie i zgodnie z procedurą dokłada wszelkich starań do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Rzecznik ds. etyki przystępuje do wyjaśnienia zgłoszenia weryfikując prawdziwość przekazanych informacji na podstawie ogólnodostępnych narzędzi lub korzystając z pomocy członków Zarządu. W wyjątkowych sytuacjach może zwrócić się do organizacji zewnętrznych odpowiadających kategorii treści weryfikowanego zgłoszenia z prośbą o pomoc lub interwencję w danej sprawie.

Nadawca zgłoszenia otrzymuje bieżące raporty z postępów w sprawie oraz informacje o zakończeniu sprawy. Rzecznik ds. etyki komunikuje się ze zgłaszającym tą samą drogą, którą przekazane zostało zgłoszenie.

8. Przeciwdziałanie praktykom odwetowym

Dbamy o dyskrecję i anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie. Proces wyjaśniania zgłoszonego nadużycia prowadzony jest przez Rzecznika ds. etyki z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie praktykom odwetowym zakłada ochronę danych osobowych Pracownika zgłaszającego i nieujawnianie ich przez Rzecznika ds. etyki. Pracownik przekazujący zgłoszenie nie ponosi żadnych negatywnych konsekwencji dokonania zgłoszenia.

9. Ochrona zgłoszonej osoby do momentu wyjaśnienia sprawy

Do momentu wyjaśnienia sprawy tożsamość osoby, która według zgłoszenia dopuściła się naruszenia jest chroniona. Dane tej osoby nie są ujawniane, a Rzecznik ds. etyki działa z należytą starannością, aby do czasu wyjaśnienia sprawy chronić dobre imię zgłoszonego.

10. Procedura dotycząca anonimowego zgłoszenia

W celu anonimowego zgłoszenia nadużycia Pracownik ma możliwość skorzystania ze skrzynki znajdującej się przy drzwiach wejściowych siedziby Pracowni Finansowej przy ul. Londyńskiej 27 w Warszawie, opatrzonej napisem ‘ZGŁOSZENIA’.

Zgłoszenie naruszenia i ewentualnego nadużycia powinno zawierać:

 1. Nagłówek ‘Rzecznik ds. etyki’.
 2. Imię i nazwisko osoby, która dopuściła się naruszenia.
 3. Opis sytuacji, w której doszło do naruszenia.
 4. Dowody potwierdzające dojście do naruszenia.
 5. Ewentualne dodatkowe informacje mogące pomóc w wyjaśnieniu zaistniałej sytuacji – świadkowie, określenie pilności zdarzenia itp.

Rzecznik ds. etyki przyjrzy się zgłoszeniu i zgodnie z procedurą dołoży wszelkich starań do wyjaśnienia zaistniałej sytuacji, natomiast nadawca anonimowego zgłoszenia nie może liczyć na otrzymywanie raportów z postępów w sprawie oraz ze względu na brak danych nie otrzyma informacji o zakończeniu sprawy.

11. Program szkoleń

Każdy członek Zarządu, a także każdy Pracownik Pracowni Finansowej powinien być odpowiednio przeszkolony z postanowień obowiązującego Kodeksu Etyki przez Rzecznika ds. etyki.

Program zakłada przeprowadzenie szkoleń i zapoznanie uczestników z następującymi zagadnieniami:

 1. Wprowadzenie do etyki w biznesie:
  • Czym jest etyka w biznesie?
  • Znaczenie Kodeksu Etyki w organizacji.
 2. Omówienie założeń Kodeksu Etyki Pracowni Finansowej:
  • Zasady funkcjonowania Kodeksu Etyki.
  • Normy etyczne.
  • Rzecznik ds. etyki.
  • Procedura dotycząca zgłaszania naruszeń i nadużyć.
  • Przeciwdziałanie praktykom odwetowym.
  • Ochrona zgłoszonej osoby do momentu wyjaśnienia sprawy.
  • Procedura dotycząca anonimowego zgłoszenia
 3. Normy etyczne w odniesieniu do pracowników.
 4. Normy etyczne w odniesieniu do klientów i dostawców.
31.05 godz. 20:00 07.06 godz. 20:00 24.05 godz. 20:00