Podwyższenie Kapitału Zakładowego

Zarząd Pracowni Finansowej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, które zostało dokonane w dniu 30 marca 2016 przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, z kwoty 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) złotych do kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych.

Podwyższenie kapitału w Spółce nastąpiło na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki w drodze ustanowienia 6000 nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy, opłaconych w całości gotówką.

Przeczytaj także

10.10 godz. 20:00 03.10 godz. 20:00 Zobacz więcej